Zatoichi Challenged

Synopsis: A blind swordsman (Shintaro Katsu) battles yakuza after reuniting a widower with his son.

Synopsis: A blind swordsman (Shintaro Katsu) battles yakuza after reuniting a widower with his son.

Cast: Shintaro Katsu, Miwa Takada, Mikiko Tsubouchi, Jushiro Konoe, Yukiji Asaoka, Asao Koike, ... View More

Cast: Shintaro Katsu, Miwa Takada, Mikiko Tsubouchi, ... View More

Directed By: Kenji Misumi