Waga ai no Uta: Taki Rentaro Monogatari

Synopsis: A dying pianist composes one final song for his childhood friend.

Synopsis: A dying pianist composes one final song for his childhood friend.

Cast: Toru Kazama, Isako Washio, Yuko Asano, Ryo Amamiya, Go Kato, Fumi Dan, ... View More

Cast: Toru Kazama, Isako Washio, Yuko Asano, ... View More

Directed By: Shinichiro Sawai