Someday

Synopsis: A Kabuki performer (Yoshio Harada) receives a visit from his ex-wife and the man that she ran away with.

Synopsis: A Kabuki performer (Yoshio Harada) receives a visit from his ex-wife and the man that she ran away with.

Cast: Yoshio Harada, Takako Matsu, Satoshi Tomiura, Eita, Renji Ishibashi, Ichiro Ogura, ... View More

Cast: Yoshio Harada, Takako Matsu, Satoshi Tomiura, ... View More

Directed By: Junji Sakamoto