Showa Zankyoden Karajishi Botan

Synopsis: An action movie directed by Kiyoshi Saeki, featuring Ken Takakura.

Synopsis: An action movie directed by Kiyoshi Saeki, featuring Ken Takakura.

Cast: Ken Takakura, Ryo Ikebe, Yoshiko Mita, Masahiko Tsugawa, Shinsuke Ashida

Cast: Ken Takakura, Ryo Ikebe, Yoshiko Mita, ... View More

Directed By: Kiyoshi Saeki