Shindô

Synopsis: Uta, a former child prodigy, has no interest in the piano anymore until she teaches a young man how to play.

Synopsis: Uta, a former child prodigy, has no interest in the piano anymore until she teaches a young man how to play.

Cast: Riko Narumi, Ken'ichi Matsuyama, Satomi Tezuka, Masahiro Komoto, Hidetoshi Nishijima, Shihori Kanjiya, ... View More

Cast: Riko Narumi, Ken'ichi Matsuyama, Satomi Tezuka, ... View More

Directed By: Koji Hagiuda