Ronin-Gai

Synopsis: Listless samurai spring to action when renegade swordsmen threaten a town.

Synopsis: Listless samurai spring to action when renegade swordsmen threaten a town.

Cast: Yoshio Harada, Kanako Higuchi, Shintaro Katsu, Eisei Amamoto, Kunie Tanaka, Renji Ishibashi

Cast: Yoshio Harada, Kanako Higuchi, Shintaro Katsu, ... View More

Directed By: Kazuo Kuroki