Pickpocket (Xiao Wu)

Synopsis: Trying to forget his troubles, a small-time thief (Hongwei Wang) visits a brothel and falls for a prostitute (Hao Hong Jian).

Synopsis: Trying to forget his troubles, a small-time thief (Hongwei Wang) visits a brothel and falls for a prostitute (Hao Hong Jian).

Cast: Hongwei Wang, Hao Hong Jian, Zuo Baitao, Ma Jinrei, Liu Junying, Yonghao Liang, ... View More

Cast: Hongwei Wang, Hao Hong Jian, Zuo Baitao, ... View More

Directed By: Zhang Ke Jia