Naniwa no Koi no Monogatari

Synopsis: A wealthy man (Kinnosuke Nakamura) falls in love with a prostitute (Ineko Arima).

Synopsis: A wealthy man (Kinnosuke Nakamura) falls in love with a prostitute (Ineko Arima).

Cast: Kinnosuke Nakamura, Ineko Arima, Kinuyo Tanaka, Hiromi Hanazono, Eitaro Shindo, Chieko Naniwa, ... View More

Cast: Kinnosuke Nakamura, Ineko Arima, Kinuyo Tanaka, ... View More

Directed By: Tomu Uchida