My Memories of Old Beijing

Synopsis: A woman recalls her childhood and the troubled times of China in the 1930s.

Synopsis: A woman recalls her childhood and the troubled times of China in the 1930s.

Cast: Shen Jie, Zheng Zhenyao, Min Zhang, Yan Xiang, Yuan Jiayi

Cast: Shen Jie, Zheng Zhenyao, Min Zhang, ... View More

Directed By: Yigong Wu