Kids From Shaolin

Synopsis: Rival Chinese families unite to fight bandits threatening their village.

Synopsis: Rival Chinese families unite to fight bandits threatening their village.

Cast: Jet Li, Wong Chau-Yin, Yu Hai, Ding Lan

Cast: Jet Li, Wong Chau-Yin, Yu Hai, ... View More

Directed By: Xinyan Zhang