Kaibutsu-Kun: The Movie

Synopsis: Kaibutsu-kun, the young prince of Kaibutsu, decides to visit Earth to prove he is worthy of being king.

Synopsis: Kaibutsu-kun, the young prince of Kaibutsu, decides to visit Earth to prove he is worthy of being king.

Cast: Satoshi Ono, Norito Yashima, Ryuhei Ueshima, Choi Hong-Man, Takeshi Kaga, Umika Kawashima, ... View More

Cast: Satoshi Ono, Norito Yashima, Ryuhei Ueshima, ... View More

Directed By: Yoshihiro Nakamura