I Love Beijing

Synopsis: A divorced cabdriver (Yu Lei) drifts through the city in his search for true love.

Synopsis: A divorced cabdriver (Yu Lei) drifts through the city in his search for true love.

Cast: Yu Lei, Zuo Baitao, Gai Yi, Liu Miao

Cast: Yu Lei, Zuo Baitao, Gai Yi, ... View More

Directed By: Ning Ying