He Liu

Synopsis: An inexplicable pain in his neck becomes a metaphor for a young man's unhappy life.

Synopsis: An inexplicable pain in his neck becomes a metaphor for a young man's unhappy life.

Cast: Lee Kang-sheng, Miao Tien, Hsiao-Ling Lu, Chen Chao-jung, Shiang-chyi Chen, Lu Shiao-Lin, ... View More

Cast: Lee Kang-sheng, Miao Tien, Hsiao-Ling Lu, ... View More

Directed By: Tsai Ming-liang