Haze

Synopsis: A man (Shin'ya Tsukamoto) tries to escape from the claustrophobic confines of a maze.

Synopsis: A man (Shin'ya Tsukamoto) tries to escape from the claustrophobic confines of a maze.

Cast: Shin'ya Tsukamoto, Kaori Fujii, Takahiro Murase, Takahiro Kandaka, Masato Tsujioka, Mao Saito

Cast: Shin'ya Tsukamoto, Kaori Fujii, Takahiro Murase, ... View More

Directed By: Shin'ya Tsukamoto