Devilman

Synopsis: A powerful demon (Hisato Izaki) tries to prevent an apocalyptic war between his race and mankind.

Synopsis: A powerful demon (Hisato Izaki) tries to prevent an apocalyptic war between his race and mankind.

Cast: Hisato Izaki, Yusuke Izaki, Ayana Sakai, Asuka Shibuya, Ryudo Uzaki, Yoko Agi, ... View More

Cast: Hisato Izaki, Yusuke Izaki, Ayana Sakai, ... View More

Directed By: Hiroyuki Nasu